کارگاه بازاریابی محتوایی با همکاری مدرسه کسب و کار بینام و فضای کار اشتراکی کارمانا

گزارش خبری کارگاه بازاریابی محتوایی

یکی از فعالیت های مستمر فضای کار اشتراکی کارمانا برگزاری دوره های آموزشی و کاربردی در حوزه های مرتبط با کارآفرینی، نوآوری و فناوری که مورد نیاز فعالین استارتاپی می باشد است. در همین راستا کارگاه بازاریابی محتوایی (از ایده تا خلق) در روز پنجشنبه 98/05/03 با حضور بیش از 35 از دانش پذیران در…